HAMBURG PARLAMENTOSUNDAN NOTLAR
NOTIZEN AUS DER HAMBURGISCHEN BÜRGERSCHAFT

Eyalet Milletvekili Güngör Yılmaz 22 Ağustos oturumundan notları almanca ve türkçe anlattı

Kartalweb / Hamburg
30. August 2018


Hamburg kiracıları korumada ve konut inşasında lider
Parlamentonun “Aktüalite Saati”nde ele alınan konulardan biri de konut politikasıydı. SPDli konumacılar Almanya’nın en sevilen kentleri ara-sında olduğu için sürekli iç ve dış göç alan Hamburg’da kiracıların korunması için alınan önlemler, kira freni uygulaması ve yoğun şekilde yeni konut inşası ile konut sıkıntısına karşı mücade-le edildiğini belirttiler. 2018 yılı sonuna kadar 50 bin yeni konutun tamamlanmış olacağı ve 70 bin konut için ise yapı ruhsatı verilmiş olacağı vurgu-landı. Üç bini dar gelirliler için subvansiyonlu olmak üzere, yılda en az 10 bin yeni konut inşası hedefini aşan Hamburg Almanya genelinde yeni konut ve subvansiyonlu konut inşasında açık farkla lider konumda.
Hamburg ist Vorreiter beim Mieterschutz und Wohnungsneubau
In der Aktuellen Stunde war bezahlbares Wohnen ist eines der zentralen Themen, das die Hamburgerinnen und Hamburger bewegt. Bis Ende 2018 werden weit über 50.000 neue Wohnungen fertiggestellt und über 70.000 Baugenehmigungen erteilt worden sein. Zusammen mit der Wohnungswirtschaft und den sieben Bezirken arbeiten SPD und Grüne seit 2011 an einem gerechten, lebenswerten und bezahlbaren Hamburg. Gleichzeitig hat der Schutz der Mieterinnen und Mieter höchste Priorität. Dieser wird in Hamburg durch vielfältige Maßnahmen sichergestellt: In beiden Bereichen ist Hamburg bundesweit Vorreiter.
Cezalarını çeken mahkumların tekrar suç çemberine girmesini önlemek için yasa tasarısı
SPD ve Yeşiller “Topluma Kazandırma ve Mağdurlara Yardım Yasası” adını taşıyan yeni yasa taslağını parlamentoya sundular. İlk etapta suç mağdurlarını korumayı hedefleyen yasa tasarısı, aynı zamanda cezalarını çekmiş mahkumların, tahliye edildikten sonra tekrar suç çemberine girmemeleri için bir dizi önlemler içeriyor. Tahliyeleri yakın olan mahkumlara, topluma uyum sağlamaları için gerekli donanımı elde edecekleri bireysel “Uyum Planı” hazırlanmasını bir hak olarak öngören yasa tasarısı, bu amaç için Adalet Senatörlüğünün, Sosyal Senatörlük ile yoğun ilişki içinde beraber çalışmasını öngörüyor. Yasa tasarı parlamentoda oylanarak komisyonlara havale edildi.
Resozialisierungs- und Opferhilfegesetz in der Hamburgischen Bürgerschaft
Die Bürgerschaft debattierte das Hamburgische Resozialisierungs- und Opferhilfegesetz. Ziel des neuen Gesetzes ist es insbesondere zu vermeiden, dass Straftäterinnen und Straftäter nach Haftentlassung wieder rückfällig werden. Das Resozialisierungs- und Opferhilfegesetz stellt bundesweit einen einzigartigen Quantensprung dar, indem es das verfassungsrechtlich verankerte Recht auf Resozialisierung von der Haft bis in die Zeit nach der Entlassung durchdekliniert und dabei stets die Interessen der Opfer der Tat im Blick behält. Es geht vor allem darum, zu verhindern, dass Menschen überhaupt Opfer von Straftaten werden.
“Radikallerle Mücadele Kararnamesi” etkileri bilimsel olarak araştırılacak
Almanya’nın yakın tarihine demokrasi ayıbı olarak geçen ve 1972-79 arası başta komünistleri, öğretmenlik gibi kamu mesleklerinden men eden ve özlük haklarını askıya alan “Radikallerle Mücadele Kararnamesi” ve etkileri araştırılacak. Hükümet ortakları bu konuda bir önergeyi parlamentoya sundu. Söz konusu yıllarda Almanya genelinde 11 bin kişiye meslek yasağı getirilmiş, 2 bin 200 kişi hakkında disiplin davası açılmıştı. Kararname ile kamu çalışanlarının “siyasi güvenirliği” denetle-niyordu. Hamburg, 1979’da Hans-Ulrich Klose’nin Senato Başkanlığı döneminde Federal İçişleri Bakanlığının yönergesini uygulamadan kaldırmıştı.
Radikalenerlass von 1972: SPD und Grüne für historische Aufarbeitung von Berufsverboten
SPD und Grüne setzen sich im Rahmen eines Antrages dafür ein, die Auswirkungen des sogenannten Radikalenerlasses von 1972 zu untersuchen. Im Rahmen des Erlasses kam es bundesweit zu circa 11.000 offiziellen Berufsverbots- und 2.200 Disziplinarverfahren. Der Radikalenerlass diente auch in Hamburg zur Überprüfung der "politischen Zuverlässigkeit" von Bewerberinnen und Bewerbern sowie Angestellten des Öffentlichen Dienstes. Die entsprechende Richtlinie zur Umsetzung wurde 1979 auf Betreiben des Ersten Bürgermeisters Hans Ulrich Klose wieder aufgehoben.
Allermöhe-Billwerder’e yeni itfaiye istasyonu
Allermöhe-Billwerder Gönüllü İtfaiyesinin daha etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli yeni itfaiye istasyonunun inşasının 1,6 milyon euro ile desteklenmesi için parlamentoya önerge verildi. Finansmanı Kent Tadilat Fonu ve Uyum Fonundan sağlanması öngörülen miktar ile kurulacak itfaiye istasyonunun mahallede güvenliği artıracağı kaydedildi. Çok sayıda göçmen ve mültecinin yaşadığı Allermöhe-Billwerder’de gönüllü itfaiye-nin insanları kaynaştırdığı ve bir nevi uyum çalışması da yerine getirdiğine dikkat çekildi.
Neue Wache für Freiwillige Feuerwehr
SPD und Grüne planen, den Bau einer neuen Feuerwehrwache in Allermöhe-Billwerder mit 1,6 Millionen Euro zu unterstützen. Einen entsprechenden Antrag haben die Regierungs-fraktionen in die Bürgerschaft eingebracht. Die Förderung aus Mitteln des Rahmenprogramms Integrierte Stadtentwicklung (RISE) und des Hamburger Integrationsfonds soll die lokale Infrastruktur verbessern und die integrations-freundliche Weiterentwicklung des Quartiers vorantreiben.


Mit freundlichen Grüßen
Güngör Yılmaz
Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft

HAMBURG ETKİNLİKLERİ